PRIVĀTUMA POLITIKA

Šī personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk - Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, ko MarissaFleur.lv tiešsaistes veikals (turpmāk - tiešsaistes veikals), kas atrodas uz domēna vārda www.marissafleur.lv, var saņemt par Lietotāju, izmantojot interneta vietni.


Izmantojot datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, tiešsaistes veikals apstrādā Klienta personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to pieprasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumi.


Piemērojamie tiesību akti:

- Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regula Nr. 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šo datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis).

- Likums "Par personu datu aizsardzību".


1. TERMINU DEFINĪCIJA

1.1 Šajā privātuma politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. “Interneta veikala vietnes administrēšana (turpmāk tekstā Vietnes administrācija)” - pārstāv tās īpašniece Marina Potjomkina, kura organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu , darbības (operācijas), kas veiktas ar personas datiem.

1.1.2. “Personas dati” - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai nosakāmu personu (personas datu subjektu).

1.1.3. “Personas datu apstrāde” - jebkura darbība (darbība) vai darbību (darbību) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, noskaidrošanu (atjaunināšanu, mainīšanu), personas datu ieguve, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, pieeja), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.


1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” ir prasība vietnes administrācijai ievērot prasību neatļaut to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai jebkāda cita tiesiska pamata.

1.1.5. “Interneta veikala mājas lapas lietotājs (turpmāk tekstā - Lietotājs)” ir persona, kurai ir pieeja vietnei caur internetu un kura izmanto interneta veikala vietni.


2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Tiešsaistes veikala vietnes izmantošana lietotājam nozīmē šīs konfidencialitātes politikas un lietotāja personas datu apstrādes nosacījumu pieņemšanu.

2.2. Ja rodas domstarpības ar Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam jāpārtrauc lietot tiešsaistes veikala vietne.

2.3 Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz MarissaFleur.lv tiešsaistes veikala vietni. Interneta veikals nekontrolē un nav atbildīgs par trešo personu vietnēm, kurās Lietotājs var noklikšķināt uz tiešsaistes veikala vietnē pieejamajām saitēm.

2.4. Vietnes administrācija nepārbauda personas datu precizitāti, ko sniedz tiešsaistes veikala vietnes lietotājs.


3. PRIVĀTUMA POLITIKAS PRIEKŠMETS

3.1. Šī konfidencialitātes politika nosaka tiešsaistes veikala vietnes administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt tādu personas datu konfidencialitātes aizsardzības režīmu, ko Lietotājs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties tiešsaistes veikala vietnē vai veicot pasūtījumu Preču pirkšanai.

3.2. Personas datus, kurus atļauts apstrādāt saskaņā ar šo privātuma politiku, nodrošina Lietotājs, aizpildot reģistrācijas veidlapu MarissaFleur.lv tiešsaistes veikala vietnē preču pasūtīšanas sadaļā un ietverot šādu informāciju:

3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds;

3.2.2. Lietotāja tālruņa numurs;

3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts);

3.2.4. Preču piegādes adrese.


4. PERSONISKAS LIETOTĀJA LIETOŠANAS MĒRĶI

4.1. Administrācijas vietnes vietne var izmantot Lietotāja personas datus, lai:

4.1.1. Lietotāja identifikācija, kas reģistrēta tiešsaistes veikala vietnē pasūtījuma veikšanai.

4.1.2. Atgriezeniskās saites nodibināšana ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu nosūtīšanu, pieprasījumus par tiešsaistes veikala Vietnes izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrādi.

4.1.3. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.

4.1.4. Apstiprinājumi par Lietotāja sniegto personas datu pareizību un pilnīgumu.

4.1.5. Interneta veikala Vietnes lietotāja paziņojumi par Pasūtījuma statusu.

4.1.6. Maksājumu apstrāde un saņemšana.

4.1.7. Sniedzam Lietotājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu problēmu gadījumā, kas saistītas ar tiešsaistes veikala Vietnes izmantošanu.

4.1.8. Sniedzot Lietotājam viņa piekrišanu, produktu atjauninājumus, īpašos piedāvājumus, cenu informāciju, biļetenus un citu informāciju tiešsaistes veikala vārdā.

4.1.9. Lietotājam piekļuves piešķiršana tiešsaistes veikala partneru vietnēm vai pakalpojumiem, lai iegūtu produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.


5. PERSONAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES VEIDI UN NOTEIKUMI

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, izmantojot jebkurus likumīgus līdzekļus, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācijai ir tiesības nodot personas datus trešajām personām, jo īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem, tikai un vienīgi ar mērķi izpildīt lietotāja pasūtījumu, kas tiek ievietots MarissaFleur.lv tiešsaistes veikala vietnē, ieskaitot Preču piegādi.

5.3. Lietotāja personas datus var nodot pilnvarotām Latvijas Republikas valsts varas institūcijām tikai pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajiem pamatiem un kārtībā.

5.4. Personas datu pazaudēšanas vai atklāšanas gadījumā Vietnes administrācija informē Lietotāju par personas datu zaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, mainīšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu prettiesiskām darbībām.


6. PUŠU SAISTĪBAS

6.1. Lietotājam:

6.1.1. Sniedziet informāciju par personas datiem, kas nepieciešami, lai izmantotu tiešsaistes veikala vietni.

6.2. Vietnes administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantojiet saņemto informāciju tikai mērķiem, kas norādīti šīs privātuma politikas 4. punktā.

6.2.2. Pārliecinieties, ka konfidenciālā informācija tiek turēta konfidenciālā stāvoklī, netiek izpausta bez lietotāja iepriekšējas rakstiskas atļaujas, kā arī nepārdod, neapmainās, nepublicē un nekādā citā veidā neizpauž pārsūtītos Lietotāja personas datus, izņemot noteikumus 5.2. un 5.3. no šīs privātuma politikas.

6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, kuru parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošos biznesa darījumos.

6.2.4. Bloķējiet personas datus, kas saistīti ar konkrēto Lietotāju, no brīža, kad verifikācijas laikposmā ir sazinājušies ar Lietotāju vai viņa likumīgo pārstāvi vai pilnvaroto iestādi personas datu subjektu tiesību aizsardzībai vai pieprasīti no tās, ja tiek atklāti neprecīzi personas dati vai nelikumīgas darbības.


7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Vietnes administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu nelikumīgu izmantošanu saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, izņemot gadījumus, kas paredzēti 1.punktā. 5.2., 5.3. un 7.2. no šīs privātuma politikas.

7.2. Konfidenciālas informācijas pazaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:

7.2.1. Tas kļuva publiski pieejams pirms tā zaudēšanas vai izpaušanas.

7.2.2. Tas tika saņemts no trešās puses, līdz to saņēma Vietnes administrācija.

7.2.3. Tas tika atklāts ar lietotāja piekrišanu.8. STRĪDU RISINĀŠANA  

8.1. Pirms vēršanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas rodas no attiecībām starp interneta veikala mājas lapas lietotāju un vietnes administrēšanu, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums par domstarpību labprātīgu izšķiršanu).

8.2 Prasītājs 30 kalendāro dienu laikā no prasības saņemšanas dienas rakstiski paziņo prasītājam par prasības izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots tiesu iestādei saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem.

8.4. Uz šo privātuma politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju attiecas spēkā esošie Latvijas Republikas likumi.


9. PAPILDU NOTEIKUMI

9.1. Vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā bez lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota tiešsaistes veikala vietnē, ja vien jaunajā privātuma politikas versijā nav paredzēts citādi.

9.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo privātuma politiku jāziņo pa e-pastu [email protected].