Kazuko Miyai un Yukiko Miyai (Rīga, 2017-2018. gada septembris)